Skip to content
SWIT
○ Portable 3G/HD/SD-SDI to HDMI Converter
○ 1 SDI input, 1 HDMI output, and 1 SDI loop output
○ SDI audio output via 3.5mm socket
○ Embed SDI audio to HDMI output
○ Heavy duty aluminium housing
SWIT
○ Portable HDMI to 3G/HD/SD-SDI Converter
○ 1 HDMI input, 2 SDI output, 1 analog audio input
○ Embed HDMI audio into SDI output
○ Embed Analog audio into SDI output
○ Heavy duty aluminium housing
SWIT
○ Portable 3G/HD/SD-SDI 1 to 4 distributor
○ 1 SDI input, 4 SDI output
○ SDI re-clocking and amplifier
○ Power/input/output status indicator
○ Heavy duty aluminium housing
SWIT
○ Portable 3G/HD/SD-SDI to Optical Fiber Converter
○ 1 SDI input, 1 Fiber output, and 1 SDI loop output
○ Single mode Optical Fiber, LC connector
○ Max 20km reliable transmission
○ Heavy duty aluminium housing
SWIT
○ Portable Optical Fiber to 3G/HD/SD-SDI Converter
○ 1 Fiber input, 2 SDI output
○ Single mode Optical Fiber, LC connector
○ Max 20km reliable transmission
○ Heavy duty aluminium housing
SWIT
○ Portable Optical Fiber Converter
○ Bi-directional Optical Fiber to SDI and SDI to Optical Fiber
○ Single mode Optical Fiber, LC connector
○ Max 20km reliable transmission
○ Heavy duty aluminium housing
SWIT
○ Portable SDI to Audio De-embedder
○ 3G/HD/SD-SDI supported
○ Output AES/EBU audio
○ Output 6.35mm balanced audio
○ Heavy duty aluminium housing
SWIT
○ Portable Audio to SDI Embedder
○ 3G/HD/SD-SDI supported
○ AES/EBU audio input and embed
○ 6.35mm balanced audio input and embed
○ Heavy duty aluminium housing
SWIT
○ Portable 3G/HD/SD-SDI to DVI Converter
○ 1 SDI input, 1 DVI output, and 1 SDI loop
○ SDI audio output via 3.5mm socket
○ Power/input/output status indicator
○ Heavy duty aluminium housing
SWIT
○ Portable DVI to 3G/HD/SD-SDI Converter
○ 1 DVI input, 1 analog audio input, 2 SDI output
○ Embed Analog audio into SDI output
○ Power/input/output status indicator
○ Heavy duty aluminium housing